Общи условия Игра

I. Общи условия

1. Настоящите правила за участие ("Правилата") уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта "Спечели ваучер за 50лв. от MishMag.net" ("Играта").

2. Организатор на Играта и администратор на личните данни (идентификационен № 419550)които се предоставят от участниците в хода на Играта, е: "МОША" ООД, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 203852989, със седалище и адрес на управление в: гр. София, ж.к. "Бъкстон", бл. 160, вх. Б; e-mail: [email protected], тел: 0877 077 132 ("MIshMag" или "Организатор").

3. Играта ще бъде проведена от 03.10.2016 г. до 13.10.2016 г. ("Период на Играта"). За регистрация за участие следва да се използва само предвидената за целта електронна страница, достъпна на адрес: http://mishmag.net/?dispatch=game.view&uncetered=1

4. Играта на български език се организира и провежда само за територията на Република България.


ІІ. Право на участие

5. В Играта имат право да участват при условията в т. ІІІ по-долу само дееспособни физически лица, които са навършили 18 години, с постоянен адрес в Република България, с изключение на служителите на Организатора, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта ("Участник/ци"). Юридически лица нямат право да участват в Играта.

6. Участие в Играта е възможно при спазване на Правилата. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема настоящите Правила и се съгласява да спазва техните разпоредби.


ІІІ. Условия за участие

Участие в Играта

7. За да участва в Играта лице, което отговаря на изискванията на т. 5 по-горе, трябва:

7.1. да се регистрира за участие в Играта в периода на провеждането й (от 01.10.2015 г. до 10.10.2016 г.), като използва само и единствено специално създадената за целта електронна страница, достъпна на адрес mishmag.met/igra;

7.2. за коректна регистрация се счита всяка завършена регистрация след попълване на всички задължителни полета на страницата за участие (mishmag.met/igra)

7.3. коректна регистрация се приема всяка регистрация отговаряща на следните условия:

7.3.1. Използва за регистрация истинските си имена по лична карта (минимум Име и Фамилия);

7.3.2. Въвел е валиден електронен адрес (имейл);

7.3.3. Съгласил се е с Общите условия за участие в играта.

8. С участието си в Играта Участникът се съгласява с настоящите Правила, които са достъпни на www.mishmag.bg\pravila.

9. Всеки Участник има право да участва в Играта само с една единствена регистрация. Всички допълнителни регистрации ще бъдат анулирани.


IV. Награди

Награди за Играта

10. Всеки Участник, който се е регистрирал в съответствие с Правилата на играта, има право да участва в тегленето и да спечели една от наградите, за която е участвал:

• 1 Награда – ваучер за пазаруване в раздел Рисуване на онлайн магазин www.MishMag.net на стойност 50лв.;

• 1 Награда – ваучер пазаруване в раздели С хартия, Приложни и Предмети на онлайн магазин www.MishMag.net на стойност 50лв.;

• 1 Награда – ваучер за пазаруване в раздел Шев§Кройка на онлайн магазин www.MishMag.net на стойност 50лв.;.

11. Наградите ще се предоставят под формата на електронни ваучери за пазаруване в магазин www.MishMag.net със срок на валидност от 16.10.2016 г. до 31.12.2016 г.


V. Определяне на печеливши Участници

12. Тегленето на наградите ще се извърши на 14.10.2016 г. чрез провеждането на томбола на случаен принцип. В томболата за награда имат право да участват всички Участници, които са изпълнили условията за участие, предвидени в тези Правила. Печеливш Участник не е задължен да приеме предоставената му от Организатора награда.

13. Имената на Участниците, които са спечелили награда по реда на т. 12 по-горе, както са посочени във формата за регистрация, ще бъдат публикувани на интернет страницата на MishMag.net на адрес: http://mishmag.net/igrayte-s-mishmag-i-spechelete..... на 14.10.2016 г. Участниците ще бъдат уведомени, че са спечелили награда по имейл, който ще бъде изпратен до имейл адреса, предоставен от съответния Участник в регистрационната форма за участие, и по телефон.

14. Всеки Участник, спечелил награда по реда на т. 12 по-горе, трябва да изпрати имейл с потвърждение на адрес: [email protected], в срок до 5 (пет) дни, считано от 14.10.2016 г. – датата на публикуване на печелившите Участници на http://mishmag.net/igrayte-s-mishmag-i-spechelete.... (датата на публикуване не се брои). Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с потвърждение, че ще приеме наградата, в рамките на срока посочен в тази т. 14, Участникът губи правото да получи наградата си.

15. Участници, с които MishMag.net не може да осъществи контакт, тъй като те не са изпратили имейла съобразно условията на т. 14, губят правото си да получат награда.

16. Участници, с които MishMag.net осъществи контакт, тъй като са изпратили имейла съобразно условията на т. 14, ще получат електронен ваучер с код за пазаруване на стойност 50лв.

17. Независимо от описания по-горе ред, Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградите да се уточняват индивидуално със спечелилите Участници, ако това е необходимо.

18. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.

19. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговата воля, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с друг вид награда на същата стойност.


VІ. Ограничаване на отговорността

20. Организаторът не носи отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Играта, освен ако те не са предизвикани от умисъл или груба небрежност на Организатора. Организаторът не може да бъде подвеждан под отговорност за технически проблеми.

21. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време като обяви това по подходящ начин, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците.

22. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция с Участниците, които не са спечелили награда.

23. Организаторът не носи отговорност за кореспонденция във връзка с участие, която се е забавила, била е невъзможна или неуспешна в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.

24. Организаторът си запазва правото да избере резервен победител, в случай че има нарушаване на настоящите Правила от страна на избрания за спечелил Участник. Изборът на нов печеливш Участник ще се извърши най-късно в срок от 20 дни от публикуване на първоначално изтеглените спечелили и ще бъде обявено на сайта на MishMag.net на адрес: http://mishmag.net/igrayte-s-mishmag-i-spechelete...., като спрямо спечелилия нов Участник ще се прилагат изискванията, посочени в раздел V по-горе, съответно.

25. Разходите за доставка и получаване на наградата са за сметка на Организатора. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Играта (включително – разходи за достъп до Интернет). Участникът може да направи справка за възможните разходи за Интернет свързаност и цените за ползване на определен трафик, като се свърже със своя мобилен или Интернет оператор и потърси информация за използвания от него абонаментен план.

26. Организаторът не носи отговорност за неуспешни опити за достъп до Играта по каквито и да било причини.

27. Организаторът не носи отговорност за забава, промени, смущения, отменяне, отклонения или заместване или невъзможност за използване и употреба на наградата, поради местни официални празници или други обстоятелства, които възпрепятстват използването на наградата. Също така Организаторът не поема отговорност за щети и повреди по време на транспортирането или складирането на наградите.

28. Участия, които не отговарят на Правилата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Играта, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.

29. Участници, които използват фалшива идентичност с цел повече участия в Играта и/или нарушаване на механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.

30. Организаторът има право по всяко време да прекрати провеждането на Играта без предварително да оповести и изложи причина за това при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи. Ако прекратяването на Играта е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за възстановяване на причинената вреда.

31. Евентуално възникнали спорове между Организатора и Участниците в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. Недействителност или неприложимост, на която и да е разпоредба от тези Правила няма да засяга действителността или приложимостта на останалите разпоредби. Нищожността на отделни разпоредби не влече нищожност на Правилата на Играта, когато те са заместени по право от повелителни правила на закона. Към съдържанието на настоящите Правила и провеждането на Играта се прилага действащото законодателство на Република България.


VII. Лични данни

32. Личните данни (име, фамилия, имейл адрес, телефон за връзка, адрес, когато такъв се предоставя) на всички Участници в Играта се обработват в съответствие с приложимия български Закон за защита на личните данни (Обн., ДВ, бр. 1 от 04.01.2002 г.) ("ЗЗЛД").

33. Защитата на личните Ви данни е много важна за нас.. Съгласявайки се с Правилата, Вие декларирате и гарантирате, че сте запознати с правилата на MishMag.net за защита на личните данни и давате своето доброволно, изрично и информирано съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани в съответствие с правилата на MishMag.net за защита на лични данни.

34. Предоставянето на лични данни като: име, фамилия, имейл адрес, телефонен номер, както и адрес за доставка на наградата са задължително условие за участие в Играта.

Предоставянето по Ваше желание на допълнителни лични данни (извън посочените в предходното изречение) е доброволно и не е задължително условие за извършване на регистрация.

35. Вие се задължавате да предоставяте само и единствено Ваши собствени лични данни. При предоставяне на Ваши лични данни, Вие се задължавате да предоставите верни, точни и пълни Ваши лични данни.

36. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани и включени в базата данни на (i) търговски партньори и контрагенти на Организатора, участващи в организацията на Играта, както и (ii) на други лица, ако е предвидено в нормативен акт.

37. Организаторът е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците. Личните данни на участниците в Играта се обработват за период не по-дълъг от необходимия за целите на Играта.

38. Всеки участник има право, при условията на ЗЗЛД, да поиска от Организатора:

38.1. да получи достъп до отнасящите се до него лични данни. Правото на достъп по настоящата точка се осъществява с писмено заявление до Организатора на лични данни, изпратено в съответствие със ЗЗЛД. Участникът може да упражни своето право по настоящата точка безплатно.

38.2. по всяко време да поиска от Организатора да: а) заличи, коригира или блокира личните му данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и б) да уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с подточка а), с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия за Организатора. В случай на заличаване или блокиране на личните данни на Участника, продължаване на участието му в Играта няма да бъде възможно.

41.3. да възрази пред Организатора срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния Участник няма повече да бъдат обработвани.

42. За да упражни правата си, участникът трябва да изпрати на адреса на Организатора: гр. София 1618, район р-н Витоша,ж.к. БЪКСТОН, бл. 160, вх. Б, ет. 5, ап. 36, писмено заявление, което съдържа име, адрес, e-mail и други данни за идентифициране на съответния Участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията. Заявлението следва да бъде подписано и да има дата на подаване и адрес за кореспонденция с Участника. При подаване на заявление от упълномощено лице към заявлението се прилага и нотариално заверено пълномощно. Организаторът отговаря на искането на Участника в съответствие със ЗЗЛД.

43. С участието си в Играта Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Правила. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Правила, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД. Въз основа на гореизложеното и на основание чл. 4 от ЗЗЛД, с участието си в Играта всеки Участник ДЕКЛАРИРА, че: (i) е прочел и е запознат с и се съгласява с настоящите Правила, (ii) е запознат с целите, характера, и условията на предоставяне и обработване на личните му/й данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер и адрес (в случаите когато такъв се предоставя в съответствие с Правилата за участие в Играта)) и се съгласява с тях; (ii) предоставя доброволно личните си данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, адрес и адрес (в случаите когато такъв се предоставя в съответствие с Правилата за участие в Играта)), (iii) е запознат с категорията получатели на личните му/й данни и (iv) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му/й данни (име и фамилия, имейл адрес, телефонен номер, и адрес (в случаите когато такъв се предоставя в съответствие с Правилата за участие в Играта)) да бъдат обработвани за целите на Играта от MishMag.net и от получателите, описани в настоящите Правила и (v) изразява изричното си и доброволно съгласие обработваните от Организатора негови/нейни лични данни и адрес (в случаите когато такъв се предоставя в съответствие с Правилата за участие в Играта)да бъдат публикувани на страницата MishMaг.net.

44. На страницата се използват бисквитки.


VIII. Други

45. Използваните при регистрация за участие в играта мейли на участниците ще бъдат използвани за маркетингови цели на MishMag.net, включително получаването на поне един имейл бюлетин с промоции и новини за нови продукти от MishMag.net.

46. Участниците в Играта са длъжни да спазват Правилата на Играта. Те ще бъдат достъпни за целия период на Играта на адрес www.mishmag.bg\pravila.

47. Организаторът си запазва правото да изменя Правилата данни през Периода на Играта при възникване на технически причини или поради промени в действащото приложимо законодателство, както и поради разпореждания на компетентни държавни органи, както и когато Организаторът прецени това за необходимо, за което Участниците ще бъдат информирани съответно. Изменените Правила ще бъдат в сила за всички трети лица от момента на публикуването им на интернет страницата на Организатора. В случай че Участник не е съгласен с промените в Правилата, той може да преустанови своето участие в Играта, като изпрати имейл със съответно съдържание за това на адрес: [email protected]

48. Оплаквания, касаещи провеждането на Играта, се изпращат писмено в рамките на 14 дни от откриване на причината за тях, на следния адрес: [email protected] Устни или закъснели оплаквания не се обработват.


Вие за нас